SPUNEM DREPT!

Campania Spunem drept! este un proiect marca ANOSR realizat cu sprijinul ASD- UAIC prin care urmărim sa informăm studenții de drepturile de care aceștia beneficiază în sesiune. Acestea sunt doar câteva din drepturile voastre, însă nu uitaţi că aveţi şi obligaţii pe care trebuie să le respectaţi. Succes în sesiune!

 

Ai dreptul de a beneficia, la începutul primului an de studiu, de un „Ghid al studentului”, cu informații referitoare la: drepturile și obligațiile studentului, disciplinele din planul de învățământ, serviciile puse la dispoziție de universitate, procedurile de evaluare, cuantumul taxelor, baza materială a universității și, implicit, a facultății, informații despre organizațiile studențești legal constituite, modalități de acces la burse și alte mijloace de finanțare, mobilități, precum și alte facilități și subvenții acordate.

Ai dreptul la suport de curs gratuit, în format fizic sau electronic, dar și acces la toate materialele didactice disponibile în mod gratuit în bibliotecile universitare sau pe site-ul facultăţii/universității.

 

Ai dreptul atât la o evaluare obiectivă și nediscriminatorie a competențelor dobândite în urma programului de studii urmat, în conformitate cu planul de învățământ, cât și dreptul de a cunoaște baremul de corectare.

Ai dreptul de a contesta orice notă obținută la un examen scris, în condițiile prevăzute de regulamentele interne ale universității în care studiezi. Rezolvarea contestației va fi făcută de către o comisie din care nu fac parte cadrele didactice care au evaluat lucrarea inițial. În plus, poți solicita ca reevaluarea să se desfășoare în prezența ta.
Ai dreptul de a fi evaluat printr-o metodă alternativă în cazul în care suferi de o dizabilitate temporară sau permanentă, certificată medical, care face imposibilă prezentarea cunoștințelor învățate în maniera prestabilită de către titularul de curs. Pe lângă asta, metoda indicată nu trebuie să limiteze atingerea standardelor examinării.

 

Ai dreptul să accesezi regulamente, hotărâri, decizii, procese-verbale și alte documente ale instituției în care studiezi, în condițiile legislației în vigoare.
Ai dreptul de a sesiza abuzuri și nereguli și de a cere verificarea și evaluarea acestor sesizări de către organisme specializate prevăzute de legislația în vigoare, precum și dreptul la protecția celor care sesizează, potrivit Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii.

Ai dreptul de a refuza să participi mai mult de opt ore pe zi la cursuri, laboratoare și seminarii, cu excepția cazurilor de pregătire practică.
Ai dreptul atât la practică în conformitate cu nevoile programului de studii universitare, cât și dreptul de a-ți fi asigurate, în condițiile legii, baza materială, transportul și masa pe perioada practicii.

Ai dreptul la recunoașterea practicii efectuate individual, după evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor de practică în conformitate cu programul de studiu.

 

 

Legături utile: