Funcții publice de execuție vacante! Concurs

A N U N Ţ

 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (4), art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 39 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Culturii și Identității Naționale organizează, la sediul său din Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, concurs de  ocupare a următoarelor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului propriu al Ministerului Culturii și Identității Naționale:

  1. consilier juridic clasa I grad profesional principal la Serviciul Juridic, Contencios;
  2. consilier juridic clasa I grad profesional superior la Serviciul Juridic, Contencios;

Înscrierea la concurs se face în perioada 12 – 31 mai 2017, în intervalul orar 830 – 1700 luni – joi, 830 – 1430 vineri, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale (camera 419, etaj 4 din clădirea Aula din Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti);

selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor;

proba scrisă va avea loc în data de 12 iunie 2017, ora 1100;

– interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

  1. Condiţii generale:

 a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineste condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

Pentru condiții specifice și mai multe detalii, intră aici.