Eliberare acte – promoția 2014

Absolvenții promoției 2014 pot să își ridice dip2014lomele de licență de la biroul de acte de studii, începând cu data de 20 iulie 2015.

Șef de birou: Nicoleta CĂUNEAC
E-mail: [email protected]
Telefon: 0232  20 1120

 

Ce documente sînt necesare pentru eliberare actelor de studii? *

1. Carte de identitate (în original), pentru cetăţenii români, sau paşaport (în original), pentru cetăţenii străini.

2. Certificat de căsătorie sau alt document care atestă schimbarea numelui, daca modificarea s-a produs ulterior absolvirii studiilor.

3. Două fotografii tip diplomă (3 / 4 cm), color, realizate recent. Fotografiile să fie făcute la un centru foto profesional, pe hîrtie fotografică mată (de exmplu, Agfa, Kodak, Konica, Fuji). În fotografie, purtaţi haine deschise la culoare (trebuie să se imprime şi să se vadă bine ştampila). Fotografiile necorespunzătoare nu sînt acceptate!

4. Aviz C.I.P.O. (Avizul se obţine de la Centrul de Informare Profesională şi Orientare în Carieră. Adresa: Complex Studenţesc Codrescu, str. Gh. Asachi, nr. 7, cămin C 11 (în spatele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate), etaj 1, ap. 28-29, 52-53). Mai multe informaţii referitoare la avizul C.I.P.O. se pot obţine la numerele de telefon: 0232 / 20.15.76 şi 0232 / 20.15.79. Descărcați chestionarul

5. Procură notarială, în cazul în care actul de studii este ridicat de o altă persoană decât titularul. În acest caz persoana imputernicită se va prezenta cu B.I./C.I. sau paşaportul (vezi detalii refritoare la procură).

* ATENŢIE!!! Pentru eliberarea Certificatelor de absolvire a modulului psiho-pedagogic, Certificatelor de acordare a definitivării în învăţămînt şi Certificatelor de acordare a gradului didactic 2 şi gradului didactic 1, sînt necesare doar primele două documente. Mai multe informaţii referitor la aceste certificate găsiţi la secţiunea Perfecţionare Preuniversitară

Cine poate ridica actele de studii?

Actele de studii se eliberează personal titularului, o singură dată, în original.

In situaţii bine motivate, cînd titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, cu aprobarea rectorului instituţiei, pe baza unei procuri, în original, autentificată de un notar public din România.

In cazul cetăţenilor români sau străini cu domiciliul/reşedinţa în străinătate, procura notarială va fi supralegalizată sau apostilată (apostila de la Haga), conform convenţiilor internaţionale, de către autorităţile competente din ţara respectivă.

ATENŢIE!

În procură trebuie menţionate, în mod expres, faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Se vor mai menţiona: numele titularului actului de studii, aşa cum apare acesta pe diplomă, facultatea absolvită, specializarea, sesiunea examenului promovat (lună, an) şi documentele care se solicită de la biroul acte de studii (de exemplu, diplomă de licenţă, certificat de absolvire etc.).

De asemenea, în procură trebuie să figureze seria şi numărul actelor de identitate ale titularului şi împuternicitului acestuia.

La procură se va ataşa o copie a cărţii de identitate a titularului, percum şi a certificatului de căsătorie sau a altor documente care atestă modificarea numelui, după caz, iar mandatarul se va legitima cu actul de identitate prevăzut în procură, în original.

Procura nu este necesară în cazul solicitării traducerilor şi/sau al adeverinţelor de confirmare /autenticitate a actelor de studii.

Mai multe detalii aici.